Algemene Voorwaarden – Voogd bouw en renovatie

 

1. Definities

– Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Voogd bouw en renovatie een overeenkomst heeft afgesloten.
– Diensten: Alle werkzaamheden en producten die onderwerp zijn van de tussen de klant en Voogd bouw en renovatie gesloten overeenkomst.

 

2. Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Voogd bouw en renovatie en de klant.

 

3. Offertes en aanbiedingen

– Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
– Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

4. Prijzen en betaling

– Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.
– Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

– Voogd bouw en renovatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

6. Wijziging van de overeenkomst

– Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen dit in onderling overleg en schriftelijk overeenkomen.

 

7. Garanties

– Voogd bouw en renovatie staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en bruikbaarheid van het geleverde.

 

8. Aansprakelijkheid

– Voogd bouw en renovatie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove nalatigheid.

 

9. Overmacht

– Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voogd bouw en renovatie geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Voogd bouw en renovatie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

10. Geschillen

– Op overeenkomsten tussen Voogd bouw en renovatie en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

11. Overige bepalingen

– Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.